ඉගෙනුම් කළමණාකරන පද්ධතිය (LMS) භාවිතය

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

First Video – පළමු වීඩියෝව

Second Video – දෙවන වීඩියෝව

Third Video – තෙවන වීඩියෝව